Нова ера за индустрију рушења, деконтаминације и рециклаже.

Под овим насловом је одржана пета конференција Српске асоцијације за рушење, деконтаминацију и рециклажу, којој је повод била нова законска регулатива која је створила услове за почетак стварања нове индустрије на овим просторима. По први пут се уводи отпад (ресурс) од рушења и грађења који више неће моћи да се баца и изручује где се год пронађе згодно место, већ на тачно одређеним локацијама које одређују јединице локалне самоуправе.

Из основа се мења досадашњи третман ових радова тако да је пре, било каквог извођења радова на објекту, рушење, адаптација, реконструкција, реновирање, потребно извршити преглед објекта из разлога постојања опасних материјала у њему, као и извршити процену количина како здравих тако и опасних материјала. На основу тога потребно је израдити пројекат рушења, као и пројекат (план) даљег тока тако добијеног материјала до места складиштења, трајног збрињавања или тренутне реупотребе.

На конференцији је као почетни аспект презентован правни оквир управљања отпадом од грађења и рушења, који је регулисан у нашем законодавству у две области, грађевине и заштите животне средине. Закон о планирању и изградњи дефинише отпад од рушења и грађења у оквиру прописаних припремних радова који претходе грађењу објекта, дефинисањем да је уклањање објекта извођењу радова на рушењу објекта и утврђивањем да је инвеститор приликом аплицирања за употребну дозволу, између осталих доказа, у обавези да достави доказ о
кретању, односно складиштењу ове врсте отпада.


Закон о управљању отпадом у најновијим изменама по први пут чл. 58а, утврђује категорију отпада од грађења и рушења. Прописује да се отпад од грађења и рушења раздваја на локацији настанка како би се припремио за третман, односно поновно искоришћење, укључујући поступке затрпавања и насипања и/или одлагања. Лице које врши сакупљање, транспорт, складиштење, третман, односно поновно искоришћење или одлагање отпада од грађења и рушења мора да води евиденцију о количини и врсти отпада од грађења и рушења којим управља и податке о томе доставља Агенцији. Забрањено је неконтролисано одлагање отпада од грађења и рушења. У октобру месеца ове године донета је Уредба која коначно прихвата чињеницу да је отпад од рушења и грађења изузетно присутан на територији РС. Њене одредбе доносе низ значајних
новина које се огледају у поступцима који се састоје од: прегледа објеката пре извођења грађевинских радова (рушење, адаптација, реконструкција….), на основу кога се испитује да ли у објекту има опасних материјала; описа других материјала који се налазе у објекту и њихове
приближне количине; селектовања материјала на лицу места, градилишту; начина паковања и начина транспорта и као кључни допринос, одређивања локације за складиштење тако насталог материјала, као обавезе јединице локалне самоуправе.

Поред тога, значајна новина је и увођење нових занимања у сврху обављања ових делатности. То се односи најпре на извођаче радова, затим на субјекте који пројектују, као и субјекте који издају сертификате привредним субјектима који би требало да обављају ову врсту делатности. Посебно се истиче као изузетан значај да Уредба управо утврђује селектовање и третман ове врсте отпада (ресурса), што даље упућује на едукацију, обуку и тренинг, као и сертификацију привредних субјеката који су чиниоци ове делатности (пројектовање, преглед објекта, до крајњег готовог производа).

Међутим, Уредба садржи и неке од негативних одредба и овде се наводе неке од њих. Уредба дефинише мешани отпад од грађења и рушења тако што се позива на каталог (класификацију и категоризацију) отпада, који у поступку и начину управљања отпадом од рушења и
грађења нема своју функцију. Наиме, каталог отпада регулише отпад који се одлаже, а отпад од рушења и грађења се складишти ради даље прераде и употребе. Затим, ни једним чланом не дефинише инспекцијски надзор. Како је у питању мултидисциплинарна област, надлежност
грађевинске инспекције и инспекције за заштиту животне средине је несумњиво присутна. Међутим, на основу законских одредба које регулишу инспекцијски надзор оба закона везана за ову област, не може се утврдити када је и која инспекција у извођењу радњи ових
послова, надлежна. О казненим мерама нема ни говора, јер их Уредба не утврђује. У односу на законодавни оквир, теме и презентације конференције су биле и пројекти извођења радова на рушењу објекта са свим елементима који би требало испоштовати, а сама Уредба их
прописује. Затим инспекцијски надзор као веома важан сегмент у сваком пропису у смислу примене у пракси, везаним за радње изградње, рушења, деконтаминације и рециклаже, што је овим подзаконским актаом изостављено.

Презентације на теме циркуларне економије – подстицајног усвајања циркуларних решења у грађевинском сектору, модела складиштења и рециклаже отпада од рушења и градње у склопу циркуларне економије у грађевинарству на нивоу локалне самоуправе, економски ефикасних решења за прераду отпада, грађевинско-рударска опрема, само су део излагања на овој конференцији.

Као врло значајан део конференције је додела награда и презентација награђених, најбољих студентских презентација – студентски и докторски рад. Најбољи студентски рад долази из Чачка са ФТН и то је тим проф. др Неде Николић, који чине Арсеније Стошић, Милош Ћирковић и Драгана Перишић. Најбољи докторски рад је са Грађевинског факултета и дело др Ане Надажди.

Што се тиче примене Уредбе, у закључку конференције констатовано је да постоји потреба да се испуне претходни услови, а један од најважнијих је образовање свих учесника у овом поступку, вршењу горе наведених радњи – послова, од инвеститора, извођача радова, надлежних инспектора, запослених у јединицама локалне самоуправе који ће доносити акте о одређивању локације за складиштење тако насталог материјала, до привредних субјеката који су учесници у овој делатности у смислу пројектовања, прегледа објеката, до крајњег готовог производа.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је једина стручна организација у Републици Србији која може да организује и спроводи образовање, обуку свих горе наведених субјеката. С тим у вези Српска асоцијација планира следећу фазу обука за новонастала занимања и специјализацију инжењерског кадра у овој области. Ово нарочито имајући у виду податак да је Асоцијација једина стручна организација, која је са својим европским колегама у поступку едукације привредних субјеката за која се издају сертификати у пољу препознавања и уклањања азбеста.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу овим путем даје свој контакт свим заинтересованим субјектима за сва питања и будућу сарадњу у циљу успостављања система управљања отпадом од рушења и градње.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу овим текстом упознава Инжењерску комору Србије, као организацију привредних субјеката којима се омогућава стручна подршка и ефикасно заступање интереса струке, да је отворена за сва питања и будућу сарадњу у циљу успостављања система управљања отпадом од рушења и градње.