У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима («Службени лист РС» бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 01.08.2017.године у Београду усвојен је

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

«Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу»

 

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење “Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области: Заштите животне средине.

 

Циљеви удружења

 

Члан 2.

Циљеви Удружења су: Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева: унапређивање заштите животне средине, едукација грађана а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима, обука из области адаптације, реновирања, реконструкције, одржавања,  освежавања новим технолигијама, нано технологијама у циљу промовисања циркуларне економије и промовисања индустрије рушења, деконтаминације и рециклаже.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 1. прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области заштите животне средине и одрживог развоја;
 2. организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области заштите животне средине;
 3. објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на заштиту животне средине, у складу са законом;
 4. организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области заштите животне средине и за спровођење активности на заштити и уређењу природе;
 5. организује волонтерске  акције за  чишћење  и  заштиту  природе,  пошумљавање  и озељењавање угрожених делова насеља и њихове околине;
 6. сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве заштитом животне средине.
 7. организује привредне чнниоце и друге субјекте који  обављају послове рушења, деконтаминације и реконструкције
 8. организује обуку и тренинг привредних чинилаца у циљу сертификације истих.

 

Назив и седиште

 

Члан 4.

Назнв Удружења је: “Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу”

Назив Удружења на страном језнку је: “SERBIAN DEMOLITION ASSOCIATION”

Удружење има седиште у Београду, Улица Краља Милана бр. 62

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

 

 Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

 

Члан 6.

 Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

 Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника..

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактнвности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

 Права обавезе и одговорност чланства

 

 Члан 7.

 Члан Удружења има право да: 

 1. равноправно са друтим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 3. бира и буде биран у органе Удружења;
 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и актнвностима Удружења.

 Члан је дужан да: 

 1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 3. плаћа чланарину;
 4. обавља друге послове које му повери Управни одбор.

 

 Унутрашња организација

 

 Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор.

Функцију заступника врши председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик председника управног одбора

 

Члан 9.

 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог председника Управног одбора и иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси председнику Управног одбора у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива заступник, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

 1. доноси план и програм рада;
 2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. усваја друге опште акте Удружења;
 4. бира и разрешава чланове Управног одбора;
 5. разматра и усваја најмање једном годишње извештај Управног одбора;
 6. разматра и усваја финансијски план и извештај;
 7. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 8. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За  одлуку  о  изменама  и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

 

Управни одбор има 3 (три) члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

 

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

 

Члан 12.

 Управни одбор:

 1. руководи Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 2. организује редовно обављање делатности Удружења;
 3. поверава посебне послове појединим члановима;
 4. доноси финансијске одлуке
 5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чпанова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 6. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о Удружењима и по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;
 7. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

 

Остваривање јавности рада

 

 Члан 13.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за Јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

 

 Члан 14.

 Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

 Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

 Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

 

Члан 15.

 Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

 Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите животне средине, као и продајом секундарних сировина прикупљених током реализације акција за чишћење животне средине или производа насталих у оквиру едукативних радионица.

 

 Привредна делатност којом се стиче добит

 

 Члан 16.

 Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност:

 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

 Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног упис ауу Регистар привредних субјеката.

Добит остварена из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

 

 Престанак рада Удружења

 

  Члан 17

 Удружење престаје са радомодлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и другим случајевима предвиђеним законом.

 Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

 

 Члан 18.

 У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

 Изглед и садржина печата

 

 Члан 19.

 Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано:

 “Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу” а у средини печата заштитни знак.

 

 Члан 20.

 На сва питања кој анису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

 Члан 21.

Овај Статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.