Овим путем обавештавамо све своје чланове, пословне партнере, пријатеље и остале заинтересоване за наш рад да након вишегодишње борбе за решавања питања отпада насталог рушењем и грађењем, коначно је изменама и допунама Закона о управљању отпадом, он добио нову дефиницију, раздвојен је од других врста отпада, подељен на опасни и неопасни, и коначно добио свој члан.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је активно учествовала на припреми овог измењеног и допуњеног Закона, као део Радне групе са својим члановима. Наш предлог новог члана је био прихваћен у целости и требало га је правно обрадити како би имао форму коју задовољава овако важан акт, како би испунио све захтеве и потребе индустрије, и пре свега друштва као целине.

Грађевински отпад се, по правилу, раздваја на локацији настајања и превози на тачно одређена места, где се сакупља и, по потреби, припрема за поновну употребу и рециллажу. Забрањено је мешање грађевинског отпада са комуналним, комерцијалним и индустријским отпадом, посебно опасним отпадом у свим наведеним категоријама. ЈЛС одређује и организује, у складу са својим Планом за управљање отпадом, места за пријем раздвојеног грађевинског отпада следећих катогерија: камен, бетон, цигла, керамички материјали, гипс, асфалт, изолациони материји, дрво, стакло, метали, пластични материјали, ископано земљиште и остали неопасан отпад, азбест и остали опасан отпад. Она обавезује извођаче грађевинских радова да обезбеде и организују раздајање наведених материјала на месту извођења радова, смање утицај буке и прашине коришћењем најбољих доступних техника (БАТ) и да сав грађевински отпад предају на поменута тачно одређена места. На овим местима је омогућено и грађанима да предају наведене врсте раздојеног грађевинског отпада. ЈЛС посебно обезбеђује место за сакупљење и могући третман хумуса и другог земљишта насталог при извођењу грађевинских и инфраструкрурних радова. У активностима унапређења енегетске ефикасности неопходно је раздвојити наведене врсте грађевинског отпада, посебно опасног отпада. Саставни део пријаве радова и грађевинске дозволе за ову област мора бити процена на основу техничке документације и непосредног увида на месту извођења о запремини и саставу предиђених наведених врста грађевинског отпада, посебно опасног отпада. Обевезно је спровести процедуру декотаминације (уклањања) свих врста опасних материјала пре било каквих грађевинских активности. ЈЛС у сагласности са надлежним Министарством треба посебно да обезбеди и организује места за трајно збрињавање азбестних материјала на локалном, регионалном или националном нивоу. Потребно је стандардизовати поступке и материјале у преради грађевинског отпада кроз одговарајуће прописе. Образовање, обуку и усавршавање кадрова неопходних за пројектовање, организацију, извођење, надзор и контролу наведених активности у овој области
спроводе у сарадњи надлежно Министарство, ЈЛС, стручне организације и вискошколске установе.
Влада на предлог надлежног Министарства ближе прописује начин и поступак управљања грађевинским отпадом кроз подзаконске прописе.

Овај предлог је прихваћен у целости и као такав је представљао добар основ за стварање базе за регулисање активности које се своде на послове стварања овог материјала као и његовог даљег третмана, до реупотребе.
Могуће је да је он био преобилан за измењени и допуњени Закон о управљању отпадом те смо у коначној верзији добили, понављамо ипак историјски помак, нови члан везан за грађевински отпад, који гласи:

„ ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД РАЗДВАЈА СЕ НА ЛОКАЦИЈИ НАСТАНКА КАКО БИ СЕ ПРИПРЕМИО ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ПОСТУПКЕ ЗАТРПАВАЊА И НАСИПАЊА И/ИЛИ ОДЛАГАЊА. ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА МОРА ДА ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О КОЛИЧИНАМА И ВРСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА КОЈИМ УПРАВЉА И О ТОМЕ ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ НЕКОНТРОЛИСАНО ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА. ВЛАДА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН И ПОСТУПАК УПРАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ОТПАДОМ.“

Али…
Овим смо добили легализацију садашњег стања у овој области и наговештај будуће Уредбе која би се морала ургентно донети, да би колико толико спречили да се огромне количине рециклабилног материјала не прерађују, стварајући проблеме на целој територији Републике
Србије. Немамо раздвајање од других токова отпада, као ни раздвајање опасних од неопасних компоненти материјала, те му остаје досадашња функција прекривања комуналних депонија, насипања купљених или закупљених парцела и врло могуће, као и до сада, нелегалан истовар на погодним местима, иако се чланом изричито забрањује. Питање је да ли су то лица или привредни субјекти са одређеним ОБУЧЕНИМ лицем за управљање овом врстом материјала, јер уколико не постоји анализа материјала у пројектном облику, посматрајући начине и технологије послова који стварају овај отпад, он ће и даље бити у мешаном стању и тешко је водити евиденцију о врстама добијених материјала. У сваком случају, овај историјски тренутак, треба искористити како би и даље напорно радили на унапређењу индустрије у нашем простору и у ходу решавали препреке на које наилазимо сви заједно.

Пошто је у току Јавна расправа, замолили би смо све заинтересоване за ову област, а на основу свега горе изнетог, дају своје предлоге, како би смо их објединили и као такве проследили доносиоцима одлука, законодавцу и законописцу како би им олакшали решавање ових, по нама, важних питања, за даљи напредак наше индустрије.

Предлоге можете послати на адресу
secretariat@serbiandemolition.org

Очекивања су да ће део предлога бити прихваћен, и наравно очекујемо много и од будуће Уредбе која би ближе одредила дужности и обавезе свих у ланцу управљања овим током отпада који је коначно добио и свој законски обрис.